+4 0746 110 107

Încheiere contract de credit, contract de garanție reală imobiliară, contract de asigurare având ca obiect viața, sănătatea și integritatea unui asociat. Punere in executare, efecte juridice

Încheiere contract de credit, contract de garanție reală imobiliară, precum și contract de asigurare având ca obiect viața, sănătatea și integritatea asociatei societății reclamante. Nerespectarea de către recurentă a obligației de a anunța imediat banca de producerea decesului asociatei. Art. 299 – 316 Cod procedură civilă

La data de 23.10.2008, asociata a decedat ca urmare a unui infarct miocardic, recurenta nerespectându-şi obligaţia de a anunţa „de îndată” banca astfel cum era prevăzut în pct.7.3.2. lit. b din „Condiţii generale” despre acest eveniment, în situaţia în care împrumutatul se obliga să notifice de îndată banca despre orice schimbare cu impact asupra afacerii sau activităţii sale, inclusiv orice modificări ale actelor constitutive, modificări în structura acţionariatului, în controlul asupra societăţii, sau componenţa organelor de conducere ce pot afecta în orice fel obligaţiile asumate prin contractul de credit, aceste date urmând a fi transmise băncii prin „corespondenţă”, prin curier, fax, corespondenţă cu confirmare de primire. Banca pârâtă trebuia la rândul său, in vederea respectării obligaţiilor contractuale, a fi anunţată „de îndată”, asupra producerii evenimentului asigurat, tocmai pentru ca la rândul său, să-şi poată îndeplini obligaţiile sale contractuale cu asiguratul (să-l anunţe pe acesta în cel mult 10 zile de la data când a luat cunoştinţă de producerea evenimentului deces), cererea de despăgubire urmând a se completa de reprezentantul clientului la bancă împreună cu angajaţii băncii, apoi transmisă împreună cu documentele aferente prin curier, societăţii de asigurare. Decizia civilă nr. 406/15.05.2014 Dosar nr. 8756/327/2011 Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecătoriei Tulcea la data de 14.12.2011 sub nr. 8756/327/2011, reclamanta S.C. […] S.R.L. a solicitat în contradictoriu cu pârâta S.C. […] S.A., obligarea acesteia din urmă la executarea Anexei 3 – intitulată Cerere de asigurare aferentă contractului de credit nr. […]/08.09.2008, restituirea sumelor pe care le-a plătit pârâtei în cuantumul stabilit în urma unei expertize contabile, cu obligarea acesteia la plata cheltuielilor de judecată. Motivând acţiunea, reclamanta învederează în esenţă că a încheiat cu pârâta contractul de credit nr. […]/08.09.2008, având ca obiect acordarea unui împrumut sub forma unei linii de credit revolving în sumă de 250.000 lei. În condiţiile stipulate în contract s-au prevăzut ca şi garanţii: garanţia reală mobiliară înscrisă la Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, bilete la ordin avalizate de către garanţi per aval în nume propriu şi o asigurare pentru risc de deces şi de invaliditate totală permanentă (numită generic contract de asigurare) având ca obiect viaţa, sănătatea şi integritatea semnatarei […]. În conformitate cu condiţiile prevăzute în cererea de asigurare, contractul de asigurare s-a încheiat între S.C. […] S.A., în calitate de asigurător şi S.C. […] S.A., în calitate de contractant al asigurării, de plătitor al tuturor primelor de asigurare şi unic beneficiar al oricărei despăgubiri plătite de către asigurător în cazul producerii riscului asigurat. În acest scop, s-a încheiat şi poliţa de asigurare nr. 10011000000 din data de 29.02.2008. A mai arătat reclamanta că la data de 23.10.2008 […], asociat în cadrul S.C. […] S.R.L., având calitatea de parte în contractul de credit nr. […]/08.09.2008 şi garant per aval, a decedat. Decesul a survenit în condiţii naturale, din cauza unui şoc carbogen, urmare a unui infarct miocardic. În aceste condiţii, pârâta era îndreptăţită, ca unic beneficiar, să încaseze prima de asigurare, aşa cum s-a stipulat în condiţiile de acordare a creditului, încă din data de 23.10.2008. 97 A invocat reclamanta faptul că a depus documentele necesare prin care se atesta producerea decesului asociatului şi garantului […], precum şi noua structură privind asociaţii firmei, conform dezbaterii testamentare parţiale, din data de 24.09.2009. În timpul scurs de la data decesului şi până la executarea silită, contractul s-a desfăşurat conform clauzelor contractuale iar pârâta a primit plata obligaţiilor asumate de părţi, deşi se născuse în patrimoniul său dreptul de a cere executarea poliţei de asigurare. A arătat reclamanta că despre existenţa cererii de asigurare nu a luat cunoştinţă decât după începerea procedurii de executare îndreptată împotriva sa iar după acest moment a înaintat, printr-un asociat al firmei, o adresă prin care a semnalat posibilitatea executării poliţei de asigurare. Prin urmare, a mai arătat reclamanta, este îndreptăţită să considere că pârâta nu a valorificat, cu rea-credinţă, poliţa de asigurare care reprezenta o garanţie de rang I, alături de conturile curente deschise de către debitoare la banca creditoare. În drept, au fost invocate prevederile art. 1396 şi următoarele, art. 1635 şi următoarele Noul Cod civil, art. 7201 şi următoarele Cod procedură civilă. Pârâta S.C. […] S.A. prin înscrisul depus la dosar, intitulat note de şedinţă, a solicitat respingerea acţiunii ca inadmisibilă şi neîntemeiată. A arătat intimata că deşi decesul asociatului […] a intervenit la data de 23.10.2008, dosarul de daună a fost avizat abia în data de 17.05.2011. Societatea de asigurare era îndreptăţită să refuze acordarea indemnizaţiei totuşi, ţinând cont de parteneriatul cu banca, a procedat la evaluarea cazului şi a decis plata unei indemnizaţii în cuantum de 18.820,33 lei. A mai arătat pârâta că prima de asigurare a fost achitată în concordanţă cu soldurile comunicate de către bancă, aceasta corespunzând nivelului acceptat al riscului adică 38.334,24 lei. Asigurarea de viaţă a constituit o garanţie colaterală a creditului în discuţie, alături de celelalte garanţii mobiliare (depozite) iar cele două tipuri de garanţii nu au avut rang preferenţial de executare. Faptul că, în calitate de contractant al asigurării, nu a luat cunoştinţă despre evenimentul asigurat decât după mulţi ani, nu-i poate fi imputat, cu atât mai puţin asiguratorului. Prin precizările depuse la termenul din data de 14.02.2013, reclamanta S.C. […] S.R.L. şi-a cuantificat pretenţiile faţă de pârâtă la suma de 222.225,573 lei, încasată necuvenit din dobânzi şi rambursări de credit. Sub aspectul cadrului procesual a arătat reclamanta că înţelege să se judece în contradictoriu doar cu S.C. […] S.A. întrucât numai cu această societate a avut raporturi contractuale. Prin Sentinţa civilă nr. 1605 din 23 aprilie 2013 a Judecătoriei Tulcea s-a dispus respingerea acţiunii formulate de reclamantă în contradictoriu cu S.C […] S.A., ca nefondată. Împotriva acestei sentinţe civile a declarat în termen legal apel reclamanta S.C. […] S.R.L., criticând-o ca netemeinică şi nelegală. S-a susţinut că instanţa de fond a reţinut în mod greşit că o cerere de asigurare a fost completată şi de celălalt asociat la data semnării contractului de credit şi în consecinţă, nu au putut fi primite susţinerile conform cărora reclamanta nu a avut cunoştinţă despre existenţa cererii decât după începerea procedurii de executare. S-a susţinut că prin corespondenţă electronică reclamanta a făcut cunoscut pârâtei producerea evenimentului asigurat încă din data de 07.09.2009. Această corespondenţă electronică are ca subiect transmiterea părţilor sociale către moştenitorii legali şi prevederile legale care reglementează modificările la RECOM ale asociaţilor unei firme. Mai mult, în septembrie 2009, reprezentantul reclamantei a depus la sediul pârâtei modificarea în structura privind asociaţii firmei conform dezbaterii succesorale parţiale şi a înregistrărilor făcute la RECOM aşa cum îi fusese recomandat în corespondenţa electronică. In tot acest timp nu i s-a adus la cunoştinţă despre existenţa asigurării de viaţă împiedicând-o astfel să ceară executarea acesteia, fapt care a dus la crearea prejudiciului sus menţionat în patrimoniul său. S-a mai susţinut că S.C. […] S.A. prin neexecutarea obligaţiei sale de „a face”şi prin faptul că nu a adus la cunoştinţă reclamantei existenţa asigurării şi a posibilităţii acesteia de a face demersurile necesare pentru a putea folosi ca instrument de plată a creditului acordat asigurarea de 98 viaţă a pus-o în situaţia unei fapte ilicite izvorâte din contract; reclamanta nu era parte în contractul semnat între pârâtă şi […] şi nu avea obligaţia de a avea cunoştinţă despre acest act juridic fiind terţi faţă de acesta. Intimata pârâtă a formulat în cauză întâmpinare solicitând respingerea apelului declarat de S.C. […] S.R.L. Prin Decizia civilă nr.186/11.12.2013, Tribunalul Tulcea a respins apelul ca nefondat, păstrând sentinţa civilă atacată ca temeinică şi legală, pentru următoarele considerente: Examinând sentinţa civilă atacată, în raport de criticile formulate, tribunalul constată că apelul declarat de S.C. […] S.R.L. este nefondat, neputându-se reţine ca fiind reală susţinerea apelantei în sensul că şi-a îndeplinit obligaţia de a anunţa evenimentul asigurat concomitent cu aceea că nu a cunoscut nimic despre existenţa contractului de asigurare în contabilitatea societăţii nefiind trecute defalcat cheltuieli cu poliţa de asigurare. Chiar şi în situaţia în care s-ar admite că reclamanta apelantă nu a avut cunoştinţă despre contractul de asigurare – deşi această situaţie, oricum nu ar fi de natură să-i profite – avea obligaţia ca imediat după producerea evenimentului din 23 octombrie 2008 să notifice banca, lucru pe care nu l-a făcut. Aşa cum a subliniat prima instanţă, potrivit pct. 7.3.2. lit. b) din condiţiile generale, parte integrantă din contractul de credit nr. […]/08.09.2008, împrumutatul s-a obligat să notifice de îndată banca despre orice schimbare cu impact asupra afacerii sau activităţii sale, inclusiv orice modificări ale actelor constitutive, modificări în structura acţionariatului, în controlul asupra societăţii sau componenţa organelor de conducere ce pot afecta în orice fel obligaţiile asumate prin contractul de credit. Conform pct. 9.3.1. din condiţiile sus-menţionate toate notificările sau cererile denumite generic „corespondenţă” adresate în baza sau în legătură cu contractul de credit vor fi făcute în scris şi vor fi considerate transmise la data predării prin curier sau la data confirmării transmisiunii prin fax sau la data confirmării primirii corespondenţei prin scrisoare recomandată, dacă sunt primite într-o zi bancară până la ora 17:00 p.m., fiind indicată şi adresa băncii. Susţinerile apelantei reclamante referitoare la existenţa unei corespondenţe electronice urmare căreia pârâta intimată ar fi cunoscut cel puţin din 7.09.2009 despre producerea evenimentului asigurat nu sunt de natură să conducă la concluzia că aceasta şi-a îndeplinit obligaţia contractuală care se referă la notificarea de îndată a băncii şi nu după aproape 1 an. Pentru considerentele arătate, instanţa a respins apelul ca nefondat şi a păstrat sentinţa civilă atacată ca temeinică şi legală. Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs recurenta reclamantă S.C. […] SRL, cu indicarea temeiului de drept prevăzut de art. 299 – 316 Cod. pr. civ., invocând următoarele motive de recurs: Instanţele fondului au încălcat dispoziţiile legale în materie contractuală şi au interpretat greşit dispoziţiile contractuale cu privire la obligaţia de a notifica SC […] SA cu privire la producerea riscului asigurat şi anume producerea decesului în vederea executării garanţiei colaterale reprezentată de Cererea de asigurare aferentă Contractului de credit nr. […] din 8 septembrie 2008. În considerentele Deciziei civile nr.186/11.12.2013, instanţa de apel a interpretat în mod greşit prevederile din contractul de creditare nr. […]/8 septembrie 2008 şi a corespondenței electronice dintre părţile contractante, concluzionând faptul că: „susţinerile apelantei reclamante referitoare la existenţa unei corespondente electronice urmare căreia parata intimata ar fi cunoscut cel puţin din 7.09.2009 despre producerea evenimentului asigurat nu sunt de natură să conducă la concluzia că aceasta şi-a îndeplinit obligaţia contractuală care se referă la notificarea de îndată a băncii şi nu după aproape un an. ” Aşa cum reiese din înscrisul depus la dosar, anume corespondenţa electronică dintre SC […] SA prin […] (ofiţer Vânzări Credite Companii Mici si Persoane fizice Autorizate) şi SC […] SRL, 99 pârâta-intimată, aşa cum am mai arătat cunoştea existenţa producerii evenimentului asigurat încă din data de 7 septembrie 2009 cel puţin. Corespondenţa electronică la care fac referire are ca subiect transmiterea părților sociale către moştenitorii legali şi prevederile legale care reglementează modificările la RECOM ale asociaţilor unei firme. In septembrie 2009 reprezentantul lor a depus la sediul pârâtei modificarea în structură privind asociaţii firmei conform dezbaterii succesorale parţiale şi a înregistrărilor făcute la RECOM aşa cum fusese recomandat în corespondenta electronică. Menţionează faptul că notificarea către bancă s-a făcut la sediul acesteia de către un reprezentant al lor încă de la data producerii decesului – riscului asigurat, însă în tot acest timp, de la anunţul făcut la sediul paratei până la primirea corespondentei electronice nu ni s-a adus la cunoştinţă despre existenţa asigurării de viaţă, asigurare care a fost ascunsă şi ulterior după începerea executării silite împotriva lor, împiedicându-i astfel să ceară executarea acesteia, fapt care a dus la prejudiciului sus menţionat în patrimoniul lor. Astfel, din înscrisurile depuse de către SC […] SA la dosarul cauzei solicitate de către instanţă (Contract de Asigurare de Grup pentru Credite Acordate Companiilor Mici şi Persoanelor Fizice Autorizate, Condiţii de Asigurare şi Contract de Asigurare de Grup Pentru Credite Acordate Companiilor Mici şi Persoanelor Fizice Autorizate, Poliţa de asigurare nr. …) reiese fără dubiu că obligaţia de a anunţa asigurătorul şi demersurile pentru obţinerea indemnizaţiei de asigurare în vederea rambursării creditului aparţinea pârâtei, pârâta având calitate de contractant al asigurării, plătitor al primei de asigurare şi beneficiar al indemnizaţiei de asigurare. Prin producerea evenimentului asigurat aşa cum este definit în contractul dintre SC […] SA şi societatea de asigurări, aceasta din urmă se obliga să plătească indemnizaţia de asigurare către Beneficiar în conformitate cu prevederile contractului. Mai arată recurenta că în mod greşit s-a reţinut faptul că obligaţia de a anunţa asigurătorul ar fi incumbat SC […] SRL. Astfel, în Anexa Administrativă Poliţa de asigurări aferenta contract de credit pentru companii mici şi persoane fizice autorizate la art. 4.1 denumit Procedura de despăgubire în caz de deces al asiguratului este stipulată cu claritate procedura de urmat, procedura care se îndeplineşte de către ofiţerul băncii care informează societatea de asigurări prin completarea cererii de despăgubire: „cererea de despăgubire va fi completată de către reprezentantul clientului la bancă, împreună cu ofiţerul de credit, apoi va fi transmisă către business unit pentru a fi completată cu valoarea creditului rămas de rambursat şi cu detaliile contului în care trebuie făcută plata.” Din interpretarea dispoziţiilor contractuale rezultă că informarea se face de către bancă şi nu de către reprezentantul asiguratului iar suma de plata este valoarea creditului rămas nerambursat la data producerii evenimentului – decesul clientului – în speţa […]. Mai mult, la punctul 4.1 litera A, Anunţul Decesului, se menţionează : „Contractantul prin Divizia de Credite pentru Companii Mici si Persoane Fizice Autorizate informează în scris Societatea de asigurare de producerea evenimentului asigurat, în cel mult zece zile de la data la care a luat cunoştinţă de decesul asiguratului „. Aşa cum a arătat, pârâta nu şi-a îndeplinit nici această obligaţie către asigurător, deşi cunoştea existenţa producerii evenimentului asigurat, alegând să-i înştiinţeze pe noi prin corespondenţa electronică că în conformitate cu dispoziţiile legale trebuie transmise părţile sociale către moştenitorii legali prin ofiţerul de credit […], ofiţer în cadrul diviziei care avea obligaţia sus menţionată. Mai mult, pe toată durata de timp scurs de la data producerii evenimentului asigurat pârâta a încasat sume cu titlu de plată nedatorată, creându-le astfel prejudiciul de 222225.573 lei din care dobânzi 47,958 lei. Obligaţiile SC […] SA sunt aceleaşi şi în interpretarea art. 10.2 din Contractul de asigurare. 100 Astfel, devine vădit nelegală înlăturarea apărărilor referitoare la existenţa corespondenţei electronice, considerându-se în mod nejustificat şi fără a avea un temei legal că susţinerile recurentei cu privire la existența corespondenței electronice nu sunt de natură să conducă la concluzia că şi-au îndeplinit obligaţia contractuală de a notifica banca, neexercitând rol activ în vederea cercetării acestor susţineri. Aşa fiind, ambele instanţe de fond au pronunţat hotărâri netemeinice şi nelegale. Decizia civilă nr.186 pronunţată de Tribunalul Tulcea în data de 11.12.2013 nu cuprinde motivele pe care se sprijină soluţia de respingere ca nefondat a apelului declarat de către SC […] SRL – art. 304 pct. 7 Cproc.civ. În considerentele deciziei recurate se reţine în mod sentenţios faptul că „chiar şi în situaţia în care s-ar admite că reclamanta apelantă nu a avut cunoştinţă despre contractul de asigurare – deşi aceasta situaţie, oricum nu ar fi de natură să-i profite – avea obligaţia ca imediat după producerea evenimentului din 23 octombrie 2008 să notifice banca, lucru pe care nu 1-a făcut.” Cu un raţionament simplist instanţa a reţinut culpa în sarcina SC […] SRL de a nu notifica pârâta ignorând cu desăvârşire înscrisurile depuse la dosar – atât corespondenţa electronică cât şi dispoziţiile contractuale ce izvorăsc din contractele dintre părţi. În opinia sa decizia este complet lipsită de motivare şi nu conţine o analiză în fapt şi în drept proprie instanţei, magistraţii preluând eliptic şi neselectiv susţinerile paratei fără a analiza motivele de apel invocate. Astfel, după cum s-a arătat în literatura de specialitate, obligaţia de motivare a hotărârii este impusă de legiuitor sub sancţiunea nulităţii relative, iar nerespectarea acestei obligaţii constituie un motiv de casare a hotărârii informe. In practică, obligaţia stabilită de lege de a-şi motiva hotărârile pe care le pronunţă are la baza raţiunea de a permite instanţelor de control judiciar să le verifice şi să le cenzureze sub aspectul temeiniciei şi legalităţii. De aceea, în cazul lipsei, insuficienței sau obscurităţii motivelor, instanţa de recurs anulează hotărârea, fiindcă în aceste condiţii misiunea de a controla hotărârea instanţei de fond sau de apel devine imposibil de realizat. In speţă, instanţa de apel a preluat fără o minimă verificare susţinerile pârâtei şi a pronunţat o hotărâre nelegală, în mod evident această motivare privind un element care privea aspect esenţiale ale cauzei – existenta notificării – echivalează cu o nemotivare ceea ce face incident motivul de recurs prevăzut de art. 304 pct. 7 C.proc.civ. Pentru aceste considerente solicită admiterea recursul formulat, admiterea acţiunii prin care au solicitat în principal, obligarea pârâtei la executarea obligaţiei de a face izvorâtă din Anexa 3 la Contractul de Credit – Cerere de asigurare aferenta Contract de credit nr …/8.09.2008 iar în subsidiar, restituirea sumelor nedatorate dar plătite de către SC […] SRL în cuantum de 222.225,573 lei, suma izvorâtă din derularea contractului. Recursul este nefondat. În cauză, având în vedere obiectul cererii de chemare în judecată cu care au fost investite instanţele de către reclamanta recurentă SC […] SRL, actele şi lucrările dosarului, ca şi dispoziţiile legale aplicabile, se constată că întemeiat instanţele au respins acţiunea acesteia formulată în contradictoriu cu pârâta intimată S.C.[…] S.A, prin care se solicita obligarea pârâtei la executarea Anexei 3 – cerere de asigurare aferentă contractului de credit nr. […]/08.09.2008 şi restituirea sumelor pe care le-a plătit pârâtei, 222.225,573 lei, cu cheltuieli de judecată. Astfel, în fapt, reclamanta recurentă a încheiat cu pârâta un contract de credit în baza căruia a beneficiat de un împrumut de 250.000 lei şi conform condiţiilor stipulate în contract a încheiat pe lângă contractul de garanţie reală imobiliară şi un contract de asigurare având obiect viaţa, sănătatea şi integritatea semnatarei, asociată a societăţii reclamante, […]. În conformitate cu condiţiile prevăzute în cererea de asigurare, contractul de asigurare s-a încheiat între SC […] SA în calitate de asigurator şi S.C. […] S.A în calitate de contractant al asigurării, de plătitor al primelor de asigurare şi unic beneficiar al oricărei despăgubiri plătite de 101 asigurator în cazul producerii riscului asigurat, încheindu-se pentru acestea şi poliţa de asigurare nr.10011000000 din 29.02.2008. Cererea de asigurare prin care asociata […] şi-a dat acordul cu privire la condiţiile de asigurare şi în care semnatarul a declarat pe propria răspundere că a luat cunoştinţă de prevederile condiţiilor de asigurare, aşa cum sunt acestea menţionate în informaţiile generale privind asigurarea ataşată contractului de credit, ce au fost anterior cererii înmânate solicitanţilor şi prin care se atestă că solicitantul a fost pe deplin informat asupra drepturilor şi obligaţiilor ce-i revin în baza contractului de asigurare, mecanismului de funcţionare şi urmărire a acestui contract a fost completată de către şi de celălalt asociat al societăţii împrumutate recurenta. La data de 23.10.2008, asociata […] a decedat ca urmare a unui infarct miocardic, recurenta nerespectându-şi obligaţia de a anunţa „de îndată” banca astfel cum era prevăzut în pct.7.3.2. lit. b din „Condiţii generale” despre acest eveniment, în situaţia în care împrumutatul se obliga să notifice de îndată banca despre orice schimbare cu impact asupra afacerii sau activităţii sale, inclusiv orice modificări ale actelor constitutive, modificări în structura acţionariatului, în controlul asupra societăţii, sau componenţa organelor de conducere ce pot afecta în orice fel obligaţiile asumate prin contractul de credit. Dimpotrivă, formularul anexa 4, anunţ – eveniment asigurat – la contractul de asigurare a fost completat de numitul […] abia la data de 09.05.2011 şi înregistrat la aceeaşi dată. Prin urmare, la rândul său, pârâta, parte în contractul cu asiguratorul SC […] SA, a avizat dosarul de daună la 17.05.2011. În raport de acestea, corect s-a concluzionat de către cele două instanţe că acţiunea recurentei sus menţionată este nefondată, reţinându-se în esenţă că reclamanta recurentă nu şi-a îndeplinit obligaţia de a anunţa producerea riscului asigurat (deces) „de îndată”, pârâtei şi nu după aproape un an (23.10.2008 decesul – 07.09.2009 – corespondenţă electronică adresată pârâtei), încălcând prevederile pct.7.3.2. lit. b din condiţiile generale din contractul de asigurare, ce fac parte din contractul de credit nr. […]/08.09.2008 ca şi pe cele din pct. 9.3.1. Ori, conform acestora, împrumutatul avea obligaţia să notifice de îndată banca despre orice schimbare cu impact asupra afacerii sau activităţii sale, inclusiv orice modificări ale actelor constitutive, modificări în structura acţionariatului, în controlul asupra societăţii, sau componenţa organelor de conducere ce pot afecta în orice fel obligaţiile asumate de societate prin contractul de credit, aceste date urmând a fi transmise băncii prin „corespondenţă”, prin curier, fax, corespondenţă cu confirmare de primire. Prin urmare, criticile aduse hotărârii apelate şi sentinţei civile nr. 1605/23.04.2013, prin primul motiv de recurs prin care se susţine că instanţele au încălcat dispoziţiile legale în materie contractuală şi au interpretat greşit dispoziţiile contractuale cu privire la obligaţia de a notifica S.C.[…] S.A cu privire la producerea riscului asigurat şi anume producerea decesului în vederea executării garanţiei colaterale reprezentată de cererea de asigurare aferentă contractului de credit nr. […]/08.09.2008 sunt nefondate, întrucât instanţele, tocmai reţinând aceste dispoziţii contractuale, prin raportare la împrejurarea de fapt potrivit căreia recurenta a anunţat producerea riscului asigurat (eveniment – deces) împrumutătorului (S.C.[…] S.A.), la rândul său beneficiar al poliţei de asigurare la data de 07.09.2009 (deci la aproape un an de la producere), au reţinut că recurenta nu şi-a respectat obligaţia de a anunţa pârâta, imediat – „de îndată” după producerea evenimentului din 23.10.2008. Notificarea, despre care recurenta arată că s-a făcut la 07.09.2009 şi că aceasta s-a făcut aşa cum prevedeau dispoziţiile contractuale (la sediul băncii şi a avut ca subiect transmiterea părţilor sociale ale recurentei înregistrate la Registrul Comerţului), dovedind că intimata cunoştea existenţa producerii evenimentului asigurat încă de la acea dată 07.09.2009 cel puţin şi că, în tot acest timp, deci până la primirea corespondenţei electronice nu i s-a adus la cunoştinţă despre existenţa asigurării de viaţă, împiedicându-i să ceară executarea acesteia, nu îndeplineşte condiţia prevăzută în 102 pct. 7.3.2. lit. b din „Condiţiile generale” parte integrantă din contractul de credit nr. […]/08.09.2008 aceea de a reprezenta notificarea „de îndată” a schimbării cu impact, ce poate afecta obligaţiile asumate prin contractul de credit, intervalul 23.10.2008 – 07.09.2009 neputând fi considerat „de îndată”, în cadrul unor noţiuni generale acceptate într-un limbaj comun, toate susţinerile contrare fiind de aceea nefondate. De aceea şi susţinerile conform cărora din înscrisurile depuse la dosar de către SC […] SA, respectiv, Contract de Asigurare de Grup pentru Credite Acordate Companiilor Mici şi Persoanelor Fizice Autorizate, Condiţii de Asigurare şi Contract de Asigurare de Grup Pentru Credite Acordate Companiilor Mici şi Persoanelor Fizice Autorizate, Poliţa de asigurare nr. …) rezultă fără dubiu că obligaţia de a anunţa asigurătorul SC […] SA şi demersurile pentru obţinerea indemnizaţiei de asigurare în vederea rambursării creditului aparţinea pârâtei intimate, şi că prin producerea riscului asigurat, societatea de asigurări se obliga să plătească indemnizaţia de asigurare către beneficiar în conformitate cu prevederile contractului, sunt lipsite de relevanţă în cauză, deoarece cele două instanţe, tocmai acestea au reţinut că acţiunea recurentei îndreptată împotriva băncii este nefondată, deoarece banca pârâtă trebuia la rândul său, in vederea respectării obligaţiilor contractuale, a fi anunţată „de îndată”, asupra producerii evenimentului asigurat, tocmai pentru ca la rândul său, să-şi poată îndeplini obligaţiile sale contractuale cu asiguratul (să-l anunţe pe acesta în cel mult 10 zile de la data când a luat cunoştinţă de producerea evenimentului deces), cererea de despăgubire urmând a se completa de reprezentantul clientului la bancă împreună cu angajaţii băncii, apoi transmisă împreună cu documentele aferente prin curier, societăţii de asigurare. Prin urmare, nu cu un raţionament simplist s-a reţinut de către instanţe că recurenta are culpa de a nu fi notificat pârâta despre producerea riscului asigurat „deces” – „ de îndată” – prin raportare la obiectul cererii de chemare în judecată, neavând relevanţă cui îi aparţine obligaţia de a anunţa asiguratorul, ci tocmai în considerarea dispoziţiilor „Condiţii generale” reţinându-se că acţiunea recurentei formulată împotriva intimatei este nefondată. Şi criticile aduse deciziei apelate prin care se arată că aceasta este complet lipsită de motivare şi aceasta nu conţine o analiză în fapt şi în drept, magistraţii preluând eliptic şi neselectiv susţinerile pârâtei fără a analiza motivele de apel invocate, în referire deosebită la existenţa notificării, ceea ce echivalează cu nemotivarea sunt nefondate, deoarece instanţa de apel, în considerentele hotărârii apelate a făcut referire la acestea, arătând că actul respectiv „nu este de natură să conducă la concluzia că recurenta şi-a îndeplinit obligaţia contractuală care se referă la notificarea de îndată a băncii şi nu după aproape un an”, cele reţinute fiind de fapt, întemeiate, după cum s-a prezentat mai sus. Pentru aceste considerente, se constată că toate criticile aduse hotărârii apelate sunt nefondate şi în temeiul art.312 al.1 Cod.pr.civ. recursul va fi respins ca atare.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.