+4 0746 110 107

Legea nr. 231/2018, privind reconstituirea/constituirea dreptului de proprietate pentru terenurile categoria intravilan

Legea nr. 231/2018 pentru modificarea și completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991 a fost publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 679 din data de 6 august 2018.

I. La articolul 23, alin.(2) și (2 ind.1) se modifică și vor avea următorul cuprins:

(2) „Suprafețele de terenuri aferente casei de locuit și anexelor gospodărești, precum și curtea și grădina din jurul acestora sunt acelea evidențiate ca atare în actele de proprietate, în cartea funciară, în registrul agricol sau în alte documente funciare, la data intrării în cooperativa agricolă de producție sau în lipsa acestora prin orice mijloace de probă, inclusiv declarații autentice de martori.”

(2ind.1) „În cazul înstrăinării construcțiilor, suprafețele de teren aferente prevăzute la alin. (2) sunt cele convenite de părți la data înstrăinării, dovedite prin orice mijloace de probă, inclusiv declarații autentice de martori.”

Art.II

„În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, persoanele fizice și juridice care îndeplinesc condițiile prevăzute de prezenta lege pot formula cereri în vederea constituirii și/sau reconstituirii dreptului de proprietate”

Art. III.

Cererile de reconstituire a dreptului de proprietate formulate în temeiul art. 23, 24 și 27 din Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare, aflate în curs de soluționare prin proceduri administrative ori judiciare, nu se supun prevederilor prezentei legi.” ( Sursa: lege5.ro )

Noile modificări legislative sunt aplicabile doar terenurilor aflate în intravilanul localitaților, pentru care pâna la data apariției legii nu sunt emise titluri de proprietate, însă sunt deținute și îngrădite de proprietarii construcțiilor.
Persoanele care dețin în intravilanul localitații terenuri, potrivit noilor modificări legislative, trebuie să se adreseze în termen de 120 de zile cu o cerere de reconstituire sau constituire la Comisia Locală / Județeană pentru Stabilirea Dreptului de Proprietate.

Dispozițiile legii noi nu sunt aplicabile procedurilor administrative sau judiciare în curs de soluționare, ceea ce presupune ca persoanele interesate trebuie sa formulze o nouă cerere conform noilor modificari legislative.
Analizând textele modificate putem desprinde ideea ca în final, legiutorul a dorit ca persoanele deținătoare de terenuri, categoria intravilan, fara acte de proprietate, pot să dovedească intinderea proprietății prin orice mijloc de probă, inclusiv declarații de martori, atât în procedura administrativă cât și în procedura judiciară.

Aceasta probă nu se putea face în vechea reglementare a Legii 18/1991, pentru terenurile intravilan, deoarece dovada intinderii dreptului de proprietate se putea face doar cu actele de preluare a terenului de către stat, cooperativă agricolă sau cu mențiunile din registrele agricole sau acte de proprietate.

Astfel sa ajuns ca la nivelul localităților o parte din proprietari să dețină acte de proprietate pentru o parte de proprietate, iar pentru altă suprafață de teren să nu dețină acte de proprietate. Terenul fiind mentionat astfel in registrele de publicitate imobiliară „ în posesie fără acte”, deși terenul este îngrădit și deținut de foarte multă vreme de aceeași persoană.

Potrivit noilor modificări legislative pentru terenurilor aferente locuinței, care nu au fost cooperativizate, deținătorii actuali pot solicita comisiei emiterea titlului de proprietate dacă :

  •  fac dovada că sunt evidențiați în registrele agricole, registrele cadastrale și în evidențele fiscale;

 

Pentru proprietarii construcțiilor, în cazul în care terenul este în proprietatea statului sau a unitatii administrative acestia pot solicita emiterea titlului de proprietate dacă :

  • terenul nu a facut obiectul unei cereri de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.

 

Elementul de noutate pe care noile modificări legislative il aduce, se referă la stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor situate în intravilanul localităților, aferente construcțiilor edificate de către fostele cooperative de producție, fostele cooperative de consum, terenul aferent acestor construcții urmând să fie înscris în proprietatea actualilor deținători ai constructiilor, daca sunt îndeplinite cumulativ următoarelor condiții:

  • sunt deținători construcțiilor de la data dobândirii și până la data solicitării înscrierii dreptului de proprietate;
  • fac dovada că imobilul este înregistrat în registrul agricol și au platit impozite și taxe;
  • pentru terenul aferent construcției nu a fost constituit sau reconstituit dreptul de proprietate;
  • terenurile nu sunt în proprietatea publică sau privată a unităților administrativ-teritoriale.

 

În concluzie, noua modificare legislativă se adresează atât persoanelor fizice cât și persoanelor juridice, care pot formula cereri în vederea constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate pentru terenul aferent constructiilor, acestea putând face dovada întinderii dreptului de proprietate prin orice mijloac de probă, inclusiv declaraţii autentice de martori.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.